การศึกษาระบุทักษะของมนุษย์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดงานที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ความสามารถทางเทคนิคยั … Read more