ขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้น ‘กับดักรายได้ปานกลาง’


ครม.ไฟเขียวงบวิจัย3.11หมื่นลบ


ผศ.ดร.ปัทมวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (วทน.) เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วงเงิน 31,100 ล้านบาท ตามที่ ทส.เสนอ ตามแผนแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สวทน.) ที่ ครม. เห็นชอบก่อนหน้านี้ กรอบงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และเหตุฉุกเฉิน และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต

กรอบงบประมาณดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 วงเงิน 3.11 หมื่นล้านบาท ตามที่ สมศ.เสนอ งบประมาณการวิจัยจะสนับสนุน 188 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในประเทศไทย

มีสองประเภท: (ก) กองทุนเชิงกลยุทธ์ – 60-65% ของงบประมาณเป็นทุนสำหรับโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับวาระเชิงกลยุทธ์ภายใต้แผน SRI แห่งชาติ และ (ข) กองทุนพื้นฐาน – 35-40% ของงบประมาณคือ สนับสนุนส่วนราชการให้บรรลุภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ในปี 2567 งบประมาณ 5 พันล้านบาทจะนำไปใช้ประโยชน์งานวิจัยตามพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างน้อย 2 เท่า

“ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางภายในปี 2580 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับดัชนี SDG ของประเทศจากอันดับที่ 44 เป็นอันดับที่ 35 บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่ร้อยละ 40 ภายในปี 2573 และยกระดับขีดความสามารถของทุนมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวไปข้างหน้ากับเศรษฐกิจ BCG, อุตสาหกรรม S-curve, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, เศรษฐกิจดิจิทัล, ระบบสุขภาพขั้นสูง, อาหารแห่งอนาคต ,เกษตรมูลค่าสูง , เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม , รถยนต์ไฟฟ้า , ระบบรางและโลจิสติกส์ การลงทุนใน SRI ยังช่วยสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค , ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม , และแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ ทั้งหมอกควัน PM2.5 และภาวะโลกร้อน ด้านทุนมนุษย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูงและพัฒนาผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ให้ทัน ความต้องการทางอุตสาหกรรมในอนาคตของ try

“ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนใน SRI เป็น 2% ของ GDP ภายในปี 2580” ประธาน TSRI สรุปข่าวต้นฉบับ