ครม.อนุมัติงบ 3.35 ล.ปีงบ 2567


อาคารสูงใจกลางกรุงเทพฯ  (ภาพ : สาโรจน์ เมฆโสภาวรรณกุล)

อาคารสูงใจกลางกรุงเทพฯ (ภาพ : สาโรจน์ เมฆโสภาวรรณกุล)

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 3.35 ล้านล้านบาท (100 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับปีงบประมาณ 2024

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า งบประมาณใหม่นี้มีขนาดใหญ่ขึ้น 5.18% หรือสูงกว่าปีที่แล้ว 165,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลกำหนดรายจ่ายไว้ที่ 3.18 ล้านล้านบาท โดยมีงบประมาณขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท

4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันพุธที่แล้วได้รับรองกรอบงบประมาณปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดรายจ่ายของรัฐไว้ที่ 3.35 ล้านล้านบาท และขาดดุลงบประมาณ 5.93 แสนล้านบาท

การขาดดุลงบประมาณคิดเป็นประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย ลดลง 102,000 ล้านบาท

จัดเก็บรายได้ประมาณ 2.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7%

รัฐบาลคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1% ถึง 2% ในปีงบประมาณ 2567 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP คาดว่าจะอยู่ที่ 61.35%ข่าวต้นฉบับ