ความช่วยเหลือจากต่างประเทศลดลงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนต้องการมาก


ความเข้มงวดในประเทศ ความซบเซาของโลกทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก