พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล


1. พื้นหลัง

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลายประเภทและหลายลักษณะ บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มจึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565) (“พระราชกฤษฎีกา”) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดย: กำหนดประเภทและลักษณะของธุรกิจ/บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง การกำหนดกลไกความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ

พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ประเด็นสำคัญ

I. บริการ Digital Platform ตามพระราชกฤษฎีกา

ตามพระราชกฤษฎีกา “บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม” หมายถึง บริการที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีหรือไม่มีก็ได้ ค่าบริการ อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เสนอสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพียงรายเดียวหรือบริษัทในเครือ โดยไม่คำนึงว่าได้นำเสนอสินค้าหรือบริการดังกล่าวแก่บุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือหรือไม่

ครั้งที่สอง ยกเว้นพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาไม่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกา

สาม. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในต่างประเทศ

พระราชกฤษฎีกานี้ใช้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในประเทศไทย ไม่ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด ให้ถือว่าผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในประเทศไทย ได้แก่

(ก) บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ภาษาไทยในการแสดงผลทั้งหมดหรือบางส่วน

(ข) บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้หรืออนุญาตให้ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินในการชำระเงิน

(ค) บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีสำนักงาน หน่วยงาน หรือบุคลากรที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการในประเทศไทย และ

(ง) บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดเพิ่มเติม (“สพธอ”)

ในแง่นี้ ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการกับ ETDA ในประเทศไทยด้วย

IV. ภาระหน้าที่ในการแจ้ง

ก่อนเริ่มประกอบกิจการและเป็นประจำทุกปี ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานตามที่กำหนดในมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ ETDA ทราบ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม , บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการ):

(ก) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีรายได้จากการให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไปต่อปีในกรณีผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 50,000,000 บาทต่อปีในกรณีนิติบุคคล หรือ

(ข) ผู้ให้บริการ Digital Platform ที่มีผู้ใช้บริการต่อเดือนมากกว่า 5,000 รายในประเทศไทย โดยคำนวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์ที่ ETDA ประกาศ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายอื่นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นยังคงต้องแจ้งข้อมูลโดยสังเขป ข้อมูลเกี่ยวกับบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการ และผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ก่อนเริ่มดำเนินการ ธุรกิจและเป็นประจำทุกปีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้ใดดำเนินการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มก่อนพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งให้ ETDA ทราบภายใน 90 วันหลังจากพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ

V. ภาระหน้าที่ในการแจ้งให้ทราบ

นอกเหนือจากข้อกำหนดในการแจ้งแล้ว ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ ๓ ข้างต้นและตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา (คือ ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยแลกกับค่าบริการ) ก็จำเป็นต้อง เพื่อแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการแก่ผู้ใช้บริการก่อนหรือขณะใช้บริการดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างน้อยต้องรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

(ก) เงื่อนไขการให้บริการ การหยุดหรือยุติการให้บริการ และการคำนวณค่าบริการ

(ข) การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ

(ค) ช่องทางในการส่งคำถาม ข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท รวมถึงกรอบเวลาของการดำเนินการดังกล่าว

วี.ไอ. ข้อห้ามในการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ในกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ประกาศของ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือของ ETDA ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจถูกระงับการให้บริการ บริการจนกว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วน หากไม่ดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่มีข้อห้ามอาจส่งผลให้ผู้ให้บริการดังกล่าวถอนการแจ้งได้ข่าวต้นฉบับ