อยากลดเบี้ยประกันภัยจากการติด “กล้องวงจรปิด” ฟังทางนี้!

คนที่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ สามารถขอรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้ 5 – 10% เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มเพื่อบอกตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อง ติดตั้งตรงไหน กล้องยี่ห้ออะไร กล้องมีราคากี่บาท หรือได้มาฟรี พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในรถ และขอย้ำว่าจะต้องมีการติดกล้องไว้กับรถยนต์ตลอดเวลา จะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการประกอบจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัยได้

 

หลังจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พ.ค. ได้เผยแพร่คำสั่งของนายทะเบียนที่ 8/2560 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์

จึงได้ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5 – 10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

 

โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ มีดังนี้

 

  1. คำว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ตามเจตนารมณ์ของคำสั่งนายทะเบียนนี้ ให้หมายถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคาของกล้องติดรถยนต์
  2. บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
  3. ผู้เอาประกันภัยสามารถติดตั้งระบบกล้องโทนทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยก็ได้
  4. ให้บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วย
  5. ให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่นในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
  6. กรณีมีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้วก่อนหรือหลังวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้นยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยดังกล่าวในภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้
  7. ให้บริษัทสามารถใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทเพิ่มเติมได้

 

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อขอส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย ได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านสมัคร โดยต้องแจ้งว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา เป็นของยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคากี่บาท หรือแถมโดยผู้ใด และระบุวันที่ติดตั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และ ภาพถ่าย และรับทราบว่า จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย