ไบเออร์ไทยจับมือ PPAT ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรรายย่อย


โครงการการศึกษาของ GROWTH เติมเต็มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว “โครงการ The GROWTH หรือ Grow Together Healthier” สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลตนเองของเกษตรกรรายย่อย 2,500 รายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โครงการ GROWTH หรือ Grow Together Healthier จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 ในรูปแบบของการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และการดูแลตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสนอแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วม ในโปรแกรมนี้

คุณจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นต่อวิทยาศาสตร์ สังคม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นประเพณีอันยาวนานที่ไบเออร์ ในปีนี้ เมื่อไบเออร์ครบรอบ 60 ปีในประเทศไทย เราได้ริเริ่มโครงการ GROWTH ด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการบรรลุวิสัยทัศน์ของไบเออร์เรื่อง Health for all, Hunger for none”

“เราตระหนักดีว่าจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ความสำคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนั้นไม่เคยปรากฏชัดเจนมากไปกว่านี้อีกแล้ว เราได้เห็นว่าผู้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้อื่น การระบาดใหญ่ทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพลดลง เพราะกลัวการสัมผัสกับไวรัสและเหตุผลอื่น ๆ หลายคนจึงขาดการตรวจสุขภาพและการวางแผนครอบครัวที่สำคัญเป็นประจำ สิ่งนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล” Ms.JinA กล่าว

ไบเออร์ไทยร่วมมือกับ PPAT ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อผลักดันการดำเนินการตาม GROWTH เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และความรู้ในการดูแลตนเองของเกษตรกรรายย่อย สิ่งนี้จัดการกับสาเหตุของปัญหาและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนในแง่ของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

รศ. ศ.นพ.ลือเดช กริดวิชัย นายกสมาคมแม่วางแผนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การศึกษาและความรู้เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ วิสัยทัศน์ของ พพท. คือการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ของตน ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน และรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์”

“ความร่วมมือของเราในโครงการนี้จะสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และข้อมูลการดูแลตนเองที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกข้อมูลที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา” กล่าว รศ. ผศ.ดร.ลือเดช.

เกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2563 พบว่าจากทั้งหมด 8.09 ล้านครัวเรือนเกษตรกรในประเทศ ร้อยละ 70 ประสบปัญหา ปัญหาเกิดจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพที่ดี ประกอบกับการเข้าไม่ถึงทรัพยากรและบริการทางการแพทย์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวลาว่างของเกษตรกรมักไม่สอดคล้องกับเวลาทำงานของสถานพยาบาลในพื้นที่ของตน นอกจากนี้ เศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรไทยค่อนข้างตกต่ำและเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้มากกว่าสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา

ภายใต้โครงการนี้ จะจัดการฝึกอบรมภาคสนามร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชที่มีชื่อเสียง รศ. ศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโท และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ตันีพานิชสกุล ที่จะไปพูดใน 14 พื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการมีลูก ส่งเสริมให้ผู้หญิงตัดสินใจอย่างรอบรู้และวางแผนสำหรับอนาคตของครอบครัว และวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี พท.ยังได้จัดตั้งแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ข้อมูลไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปยังครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาด้วย ชุมชนจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

“ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์องค์กรของไบเออร์” กล่าวเสริม นาง ชื่อเอ “เรากำลังมุ่งเน้นกิจกรรมของเรามากขึ้นในการช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าถึงทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่จำเป็น ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคมขององค์กร กิจกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และการร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เรากำลังมีส่วนร่วมกับโซลูชันที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ด้วยโครงการ GROWTH หรือ Growing Together Healthier ขณะนี้เรากำลังเดินหน้าความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของเกษตรกรในประเทศไทย ในแบบที่เราหวังว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”ข่าวต้นฉบับ